Context-106757

header POCU nou

 

CONTEXT

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Educaţie şi competenţe
Obiectiv specific 6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre- universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive
Denumire proiect: EduForm - EDUcatie incluziva de calitate prin FORMare profesionala continua
Program: POCU/73/6/6/106757
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
Inspectoratul Școlar Județean Caraş-Severin
Perioada de implementare: 24.04.2018 - 23.07.2020

Obiectivul general/scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competenţelor profesionale si transversale ale personalului didactic si managerilor scolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, cresterea motivaţiei si a stabilitaţii pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunataţirii calitaţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii. Obiectivul general proiectului este in acord cu prevederile apelului de proiecte 5 POCU, Axa prioritara 6. Obiectivul general este cuantificat si corelat cu indicatorii proiectului. Efectul pozitiv generat prin atingerea obiectivului general al proiectului consta în “echiparea” cadrelor didactice si a managerilor scolari cu seturi de competenţe specifice, necesare optimizarii procesului educaţional si managerial, astfel încât în scolile ţinta sa fie atrase/menţinute cadre didactice calificate, care sa asigure incluziunea scolara si sustenabilitatea intervenţiilor de crestere a calitaţii educaţiei. Pe termen lung, eficacitatea intervenţiilor asupra membrilor grupului ţinta formaţi prin proiect se va regasi la nivelul cresterii motivaţiei cadrelor didactice, îmbunataţirii vizibile a rezultatelor elevilor, reducerii parasirii timpurii a scolii si crearii unei scoli incluzive.

Link site oficial: https://eduform.snsh.ro/

Manager de proiect
Prof. Univ. Dr. Făinişi Florin

Coordonator partener proiect,
Inspector școlar,
Prof. Lambru Costinela Adina

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României